RINGBAHNDAM RADIO : um d'Hora weder a betzala uf Elsasser-ditsch trainiera

Ja do Schweschter, esch dass di Mann...

A 24 Stund pro Tag radio (das heisst Schtreaming ém Modarna Welt)
Jetz mol er find a neïa Enregistrement ér moch's ém Strom.
Losa : ém Eigang Page, clicka uf'm RINGBAHN DAM__ spéler. Oder browier a mol do d's clicka : DO

Was esch momentan g'spelt?

Wenn Sé wann, Sé kenna mér neïa Klang, Lied, B'sproch schécka
uf minna Email Addressa : nicolas AT mcotf PUNKT com
Grossa Schmutz